September 2021

Freitag, 03.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Kolb René

Mittwoch, 08.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Wagner Manfred

Mittwoch, 15.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Spari Robert

Samstag, 18.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Rumpf Raimund

Mittwoch, 22.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Zoisl Werner

Samstag, 25.09.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Kalcher Martin

Happy Birthday
Happy Birthday

Kalcher Georg
Schutti Hans-Jörg